Poland – Klaster Morski Pomorza Zachodniego

Rada Klastra

Przewodniczący – Jarosław Siergiej

Wiceprzewodniczący – prof.  Cezary Behrendt

Sekretarz Rady – Bartłomiej Pachis

Członkowie –  prof. Tadeusz Jastrzębski

Arkadiusz Świech

Manager –  Arkadiusz Marchewka

Organizacja

Klaster Morski Pomorza Zachodniego tworzą we współpracy z sektorem naukowo badawczym oraz organami władzy i administracji prężne, nowoczesne firmy mówiące na forach zewnętrznych jednym głosem, dysponujące wciąż rosnącym potencjałem gospodarczym oraz wysoko wykwalifikowanymi kadrami.

Klaster stanowi bazę ekspercką oraz liczącego się partnera dla decydentów wszystkich szczebli w kwestiach dotyczących gospodarki morskiej, wpływając w ten sposób na kreowanie morskiej polityki regionu, państwa i wspólnoty europejskie.

Misja

Zbudowanie  trwałych więzi i wypromowanie nowego wizerunku zintegrowanego i innowacyjnego środowiska interesów morskich poprzez harmonizację działań na rzecz wzmocnienia międzynarodowej pozycji konkurencyjnej regionalnych podmiotów branży morskiej.

Cele  strategiczne:

 1. Budowa prężnego ośrodka gospodarki morskiej, będącego jednocześnie zaawansowanym technologicznie węzłem logistycznym dla południowego regionu Bałtyku;
 2. Połącznie w sposób zrównoważony funkcji turystyczno-rekreacyjnych regionu z rozwojem przemysłów morskich i transportu;
 3. Wypromowanie regionu jako uznanej bazy szkoleniowo-naukowej oraz badawczo-rozwojowej dla potrzeb międzynarodowej gospodarki morskiej;
 4. Ustanowienie forum ekspertów gospodarki morskiej, mającego wpływ na tworzenie i weryfikację ustawodawstwa i planów rozwojowych regionu, kraju i Europy.

 

Działania

 1. Stworzenie więzi partnerskich pomiędzy udziałowcami Klastra, budowanie kultury współpracy i eliminację barier komunikacyjnych, stymulowanie współpracy przedsiębiorców i instytucji w regionie;
 2. Stworzenie bazy danych i forum wymiany informacji pomiędzy podmiotami Klastra,
 3. Tworzenie zbiorów „najlepszych praktyk”, benchmarking, wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii;
 4. Przygotowanie i prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,
 5. Komercjalizacje osiągnięć naukowych;
 6. Efektywne kształcenie kadr operacyjnych i zarządzających w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane na forum Klastra;
 7. Przyciąganie interesujących firm i młodych talentów do regionu;
 8. Wykreowanie marki Klastra, budowanie marki regionu;
 9. Promocję firm działających w obrębie Klastra oraz wspólnych przedsięwzięć;

10. Lobbing, współtworzenie polityki morskiej państwa i jej uregulowań prawnych;

11. Realizowanie wspólnych celów Partnerów Klastra.

 

 

 

KlasterMorski Pomorza Zachodniego

Klaster Morski Pomorza Zachodniego

Sekretariat Techniczny

Polskie Terminale S.A.

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin

tel. 91 430 85 03

fax 91 462 49 41

e-mail: biuro@klastermorski.com

http://www.klastermorski.com/