Bałtyckie Centrum Mediacji Gospodarczych

Bałtyckie Centrum Mediacji Gospodarczych (Baltic Center for Economic Mediation) Barabra Matysiak, Mediator sądowy Sądu Okręgowego w Gdańsku i Warszawie, doradca biznesu, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i w Warszawie Kancelaria Mediacyjna Barbary Matysiak OFERTA 2021 

Zespół: dr Magdalena Konopacka, dr Zdzisław Długosz, kpt. ż.w. Alfred Naskręt, mgr Krzysztof Anzelewicz

Bałtyckie Centrum Mediacji Gospodarczych proponuje i propaguje szeroko pojęte alternatywne sposoby rozwiązywania sporów sądowych i poza sądowych oraz różne formy rozwiązywania konfliktów, dedykowane dla firm z nimi współpracujących.

Rozwiązania te dedykowane są przede wszystkim dla firm, ale też dla ich pracowników.

Rozwiązanie, które obejmuje polubowny sposób załatwienia sporu zaoszczędza czas i pieniądze oraz pozwala zachować dobry wizerunek firmy, dodatkowo dając możliwość dalszej współpracy w przyszłości.

MEDIACJE MORSKIE, ŚRÓDLĄDOWE, ŻEGLUGOWE, PORTOWE, STOCZNIOWE:

  • uregulowania należności przez kontrahenta,
  • w sporach wewnętrznych pomiędzy pracownikami,
  • w sporach na linii pracodawca – pracownik,
  • w sporach pracodawcy z organizacjami związkowymi,
  • o naruszenie wizerunku firmy,
  • o nieuczciwą konkurencję,
  • w sprawach odszkodowań przy wypadkach w pracy,
  • w sporach wynikających z opóźnień w realizacji zamówień, kontraktów,
  • w sprawach wynikających z odstąpienia od kontraktu,
  • mediacje transgraniczne między firmami.