Klastry ważnym składnikiem życia gospodarczego

Marek Grzybowski

Klastry stały się ważnym składnikiem życia gospodarczego i wspieranie ich działania jest ważnym elementem polityki gospodarczej w krajach uprzemysłowionych, o wysokim poziomie innowacyjności[1]. Po okresie rozwoju w ośrodkach o wysokim poziomie rozwoju, klastry przemysłowe stały się atrakcyjnym i skutecznym rozwiązaniem organizacyjnym, sprzyjającym rozwojowi regionów słabiej uprzemysłowionych. W wielu krajach Azji, Ameryki Południowej, Afryki i Azji stały się one zaczynem wprowadzenia innowacji organizacyjnych i produktowych, marketingu w wymiarze krajowym i regionalnym[2].  W Europie ponad 20 lat temu dostrzeżono korzyści płynące z funkcjonowania klastrów.  Najpierw efekty polityki opartej na klastrach (z ang. cluster-based policy – CBP) dostrzegły administracje regionów i państw, a następnie rozwinięto działania w ramach regionów i całej Unii Europejskiej[3]. Polityka regionalna, oparta na rozwoju klastrów, zakłada integrację współpracy biznesu, nauki i władz samorządowych oraz instytucji państwowych różnych szczebli. Uruchamiane instrumenty (finansowe, prawne i organizacyjne) mają sprzyjać inicjatywom klastrowym i zachęcać do rozwoju powiązań sieciowych.  Tworzenie  klastrów ma za zadanie koncentrowanie potencjału tkwiącego w regionach i wywoływanie efektu synergii w wyniku transferu wiedzy między przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi[4].

Według European Cluster Organisation Directory w regionie Morza Bałtyckiego działa ponad 100 innowacyjnych klastrów. W Polsce jest ich 5. W każdym z państw regionu działa aktywnie klaster morski.

Tworzenie powiązań biznesowych w formie powiązań sieciowych (podobnych do dzisiejszych klastrów) z zaangażowaniem państwa, organizacji przedsiębiorstw i społeczności lokalnych w celu osiągnięcia na rynku pozycji konkurencyjnej nie jest przedsięwzięciem nowym. Za przykład takiego działania w Polsce posłużyć może choćby budowa portu w Gdyni czy Centralnego Okręgu Przemysłowego w latach 20. i 30. We wcześniejszych okresach władcy lub państwa wspierali rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Dziś uważa się, że jednym z przykładów dużej aktywności państwa w rozwoju lokalnej aktywności gospodarczej był Zakon Krzyżacki (rządzony jak korporacja), który przyczynił się do powstania kilkudziesięciu miast i wielu nowych wsi, w których powstały miejskie „praklastry” rzemieślnicze i handlowe oraz „wiejskie praklastry” rolniczo-usługowe. W wymiarze bardziej lokalnym takie powiązania tworzyły klasztory[5], znane z wytwarzania lokalnych produktów wysokiej jakości[6].

Przyjmuje się, że we współczesnej ekonomii i naukach o zarządzaniu badania nad powstawaniem i rozwojem klastrów zainicjował Michael Porter z Harvard Business School.  Na początku lat osiemdziesiątych poszukiwał on odpowiedzi na pytania o źródła konkurencyjności przedsiębiorstw. Stwierdził, że wysoką dynamikę rozwojową i przewagę konkurencyjną osiągają organizacje usytuowane w określonych regionach, działające w specyficznej branży, czy w pewnych krajach. Można też stwierdzić, że pewne społeczeństwa mają skłonność do kooperacji w celu realizacji założonych celów, zresztą nie tylko biznesowych, ale także terytorialnych, społecznych czy kulturalnych. Taka sytuacja miała miejsce w Polsce po jej odrodzeniu w 1918 r., kiedy trzeba było zintegrować społecznie i gospodarczo państwo z 3 odmiennych organizmów, działających przez ponad wiek w różnych systemach prawnych, politycznych i gospodarczych[7].

 


[1] M. Delgado,  M. E. Porter,  S. Stern, Clusters and entrepreneurship,

Journal of Economic Geography, May 28, 2010, s. 1–24, pobrano ze strony: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1689084, 2010-05-30.

[2] Cluster development for pro-poor growth: the UNIDO approach, UNIDO, Vienna 2010, s. 3-16.

[3] W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej: Wdrażanie szeroko zakrojonej strategii innowacyjnej, KOM (2008) 652,  Bruksela, dnia 5.11.2008.

[4] M. Grzybowski, Klastry przemysłowo-usługowe jako organizacje wiedzy, [w:] E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniw. Szczecińskiego nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 495-501.

[5] Produkt klasztorny, http://www.dominium.net.pl/, 2011-08-23.

[7] Zob. np. E. Kwiatkowski, Przemówienie na plenum Sejmu, Warszawa, 8 lutego 1927,  [w:] Archiwum morskie Eugeniusza Kwiatkowskiego, Fundacja Gdyńska Inicjatywa Akademicka, Gdynia 2009.