Port Community Systems – jedno okno w porcie

SAM_9870

Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw przez budowanie Systemów Wspólnot Portowych
Porty są obecnie krytycznymi węzłami globalnych łańcuchów dostaw, dostarczającymi usługi związane z intermodalnym systemem transportowym. Dynamiczny rozwój operacji transportowych i logistycznych wpływa na wzrost liczby działalności gospodarczych związanych z portami oraz zmiany zasad i sposobów konkurencji  między nimi. Głównie, polegają one na podwyższaniu jakości i zmniejszaniu kosztów usług świadczonych przez operatorów łańcuchów dostaw, w tym operatorów portowych. Wskutek stale wzrastającej złożoności relacji między dostawcami usług portowych tradycyjne metody konkurowania, koncentrujące się na inwestowaniu w infrastrukturę i środki transportu nie przynoszą spodziewanych korzyści. W tej sytuacji, konieczne jest aby porty stanowiły systemy, które zapewniają  sprawną wymianę informacji między ich elementami. Ważne jest również dostrzeganie źródeł przewag konkurencyjnych w innowacyjnych technologiach telekomunikacyjnych i informatycznych zapewniających większą wydajność  logistyki portów. Szczególnie pożądanym rozwiązaniem na tym polu jest „usługa jednego okna”, umożliwiająca dostarczanie wymaganych informacji tylko raz, do jednego punktu.
Najbardziej popularnymi rozwiązaniami tego rodzaju są systemy wspólnot portowych „Port Community Systems” (PCS) – elektroniczne platformy, łączące systemy informatyczne wielu organizacji prywatnych i publicznych, które tworzą razem   wspólnotę danego portu. Dzięki inteligentnej wymianie informacji za pośrednictwem PCS procesy zachodzące wewnątrz i między łańcuchami transportowymi i logistycznymi stają się bardziej płynne, bezpieczniejsze, a powielanie danych wejściowych zostaje znacznie ograniczone, dając w rezultacie zwiększenie sprawności całego portu. Ponadto, użytkownicy PCS mogą znacznie zmniejszyć ilości pracy papierowej, lepiej kontrolować dostęp do posiadanych informacji, zmniejszyć opóźnienia przesyłek, zwiększyć sprawność ruchu ładunków przez granice międzynarodowe, a także ułatwić zarządzanie infrastrukturą portu. Takie systemy mogą być stosowane w różnych kompleksach portowych, jak np. porty śródlądowe, porty lotnicze, suche porty itp. oraz mogą być ze sobą łączone, tworząc jedną infrastrukturę informatyczną o zasięgu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Są one intensywnie rozwijane pod różną nazwą w wielu krajach na świecie i we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywami i polityką Komisji Europejskiej.
Obecnie, istnieje pilna potrzeba usuwania zaniedbań w rozwoju informatyzacji transportu i logistyki w Polsce. Zbudowanie PCS przyczyni się do poprawy funkcjonowania już istniejących i nowych, stale przybywających kompleksów portowych, podnosząc konkurencyjność gospodarczą całego regionu w skali międzynarodowej. Jest wiele okoliczności zewnętrznych i krajowych sprzyjających temu przedsięwzięciu. Należą do nich uzyskane przez Polskę środki UE z Funduszu Spójności na lata 2014-2020, polityka Komisji Europejskiej, wspierająca elektronizację i integrację transportu i logistyki w Europie, polityka Rządu RP, wpierająca rozwój cyfryzacji i innowacyjności polskiej gospodarki oraz polityka gospodarcza władz samorządowych, kładąca nacisk na rozwój obsługi kontenerów, transportu intermodalnego i zwiększanie zdolności portów morskich, lotniczych i centrów dystrybucyjnych. Zatem, jest obecnie najlepszy czas do tworzenia systemów PCS w Polsce. Zaniechanie tych działań spowoduje, że wielu dostawców usług transportowych i logistycznych, związanych z portami w będzie rozwijać własne, indywidualne systemy informatyczne. Koszty przyszłej integracji tych systemów w celu uzyskania efektu synergii będą wielokrotnie większe od kosztów, które należałoby przeznaczyć teraz, a warunki, w których będzie to miało miejsce mogą już nie być tak sprzyjające, jak obecnie.
Budowa Port Community System wymaga przezwyciężenia wielu barier. Pierwszą z nich jest osiągnięcie wspólnego zrozumienia istoty jego działania i kroków potrzebnych do jego utworzenia oraz zidentyfikowanie interesariuszy przyszłych projektów realizacji tego przedsięwzięcia. W tym celu niezbędne jest prowadzenie wzajemnych konsultacji między firmami, organizacjami i instytucjami reprezentującymi branże transportu, spedycji i logistyki (TSL), branże technologii informatycznych i komunikacyjnych ICT oraz ekspertami doświadczonymi w budowaniu PCS. Dotychczas,  odbyły się następujące wydarzenia tego typu. We wrześniu 2012r. podczas Konferencji „ICT Day”, zorganizowanej przez Pomorski Klaster ICT – Interizon wygłoszono referat pt. „Rola systemów wspólnot portowych w podnoszeniu konkurencyjności portów w Europie”. W oparciu o “list otwarty” zredagowany w marcu 2013r. przeprowadzono  konsultacje wśród niektórych samorządów terytorialnych, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych w celu uzyskania wstępnej opinii dotyczącej budowania systemów wspólnot portowych w Województwie Pomorskim. W wyniku tych konsultacji idea tego przedsięwzięcia uzyskała poparcie Zarządu Województwa Pomorskiego, Pomorskiego Klastra ICT Interizon oraz Polskiego Klastra Morskiego. Podczas XVII Międzynarodowych Targów Morskich i Konferencji BALTEXPO we wrześniu 2013r., z inicjatywy organizatorów targów wygłoszono referat pt. „PCS – platforma komunikacji i zarządzania obrotem portowo – morskim w portach Gdańska i Gdyni”.
Odwołując się do wyników powyższych konsultacji i swojej misji inicjowania współpracy podmiotów branż gospodarki morskiej w celu osiągania synergii ich działań, w lipcu 2013r. Polski Klaster Morski, przyjął do swojego programu propagowanie i współdziałanie na rzecz rozwoju systemów wspólnot portowych. Dalsze działania Klastra w tym kierunku wymagają zidentyfikowania firm zainteresowanych powstaniem tych systemów, gdyż mogą one powstać dzięki finansowemu zaangażowaniu ich przyszłych beneficjentów, zgodnie z zasadą  „przez wspólnotę – dla wspólnoty”. Polski Klaster Morski zwraca się zatem do przedsiębiorstw będących użytkownikami portów, z prośbą o wyrażenie opinii o celowości  i formie współpracy na rzecz budowania Port Community Systems.
W tym celu, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji, która nie pociąga za sobą jakichkolwiek dalszych zobowiązań z Państwa strony.
dr inz. Artur Pawłowski
PS.
Również zachęcamy i zapraszamy Państwa do członkowstwa w Polskim Klastrze Morskim w celu rozwijania współpracy w wyżej opisanej i innych dziedzinach gospodarki morskiej.

deklaracja członka wspierającego doc.
Port Community Systems – PKM Deklaracja poparcia