Bezpieczeństwo materiałów wybuchowych w portowym terminalu kontenerowym

W dniu 29 sierpnia 2019 roku, na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu – muzeum ORP „Błyskawica” (Skwer Kościuszki w Gdyni) w Salonie Kaprów odbyło się uroczyste wodowanie książki pod tytułem „Determinanty bezpieczeństwa przewozu materiałów wybuchowych
i przedmiotów z materiałami wybuchowymi w portowym terminalu kontenerowym”, której autorem jest kmdr por. dr Mirosław Chmieliński – nauczyciel akademicki z AMW.

Uroczystość wodowania książki swoją obecnością zaszczycili: Rektor-Komendant
kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht wraz z małżonką Małgorzatą, inż. kpt. ż.w. Maciej Jeleniewski – Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inspekcji Morskiej, kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek Dziekan Wydziału Dowodzenia I Operacji Morskich AMW wraz z małżonką – matką chrzestną wodowanej książki, kpt. ż.w. Krzysztof Pałucha – Prezes Pol-Mare Sp. z o.o. Sp. k., mgr Krzysztof Bielawski – Prezes Zarząd Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. , kpt. ż.w. dr Andrzej Królikowski, prof. nadzw. AMW – Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej, a ponadto w wodowaniu monografii uczestniczyli: kmdr rez. prof. dr hab. Mariusz Zieliński, kmdr dr hab. inż. Tomasz Praczyk oraz przyjaciele, koledzy, współpracownicy i rodzina autora, a także Zastępca Dowódcy ORP Błyskawica kmdr ppor. Marek Mielnik, który powiedział że stało się faktem i już tradycją, że marynistyczne książki promowane są na tym okręcie.

kmdr ppor. Krzysztof Nowakowski – przedstawił sylwetkę kmdr por. dr Mirosława Chmielińskiego – autora monografii, zwracając szczególną uwagę na jego drogę naukową
i karierę wojskową. Zwrócił też uwagę, że jest to już drugie wodowanie książki dotyczącej jednego z bardzo ważnych aspektów kształtowania i doskonalenia bezpieczeństwa
w terminalach kontenerowych w portach morskich, które stanowią istotne elementy
w infrastrukturze krytycznej każdego państwa.

Nota biograficzna autora

kmdr por. dr Mirosław Chmieliński jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest wieloletnim nauczycielem akademickim Katedry Uzbrojenia Okrętowego na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. Pierwsze doświadczenia związane z bezpieczeństwem eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz środków bojowych ukształtowała niewątpliwie 9-letnia służba na stanowisku Szefa Służb Technicznych, zastępcy dowódcy ds. technicznych w Jednostce Wojskowej 2521 w Ustce. Od 5 lat pełni obowiązki audytora wiodącego w AMW procesów kształcenia, działalności naukowo-badawczej i zarządzania zasobami. Ważną częścią pracy naukowo-dydaktycznej w AMW stanowiło kierowanie oraz udział w krajowych projektach badawczych. Natomiast doświadczeniami wnoszącymi wiele w rozwój naukowy, był udział w komitetach organizacyjnych i radach naukowych oraz aktywny udział w kilkudziesięciu konferencjach
i seminariach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Główny nurt działalności badawczej po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, to obszary badawcze związane z bezpieczeństwem transportu materiałów wybuchowych w portach morskich. Kilkuletnia praktyczna działalność w charakterze zaprzysiężonego eksperta Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Gdyni, zaowocowała wdrożeniem w porcie morskim autorskiej metodyki przeładunku kontenerów z materiałami wybuchowymi przez zarząd portu i terminala kontenerowego w Gdańsku, a zatwierdzonej przez Dyrektora Urzędu Morskiego
w Gdyni. Działalność promotorska, opieka naukowa nad studentami oraz opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego zaowocowała objęciem funkcji promotora pomocniczego w trzech przewodach doktorskich oraz wypromowaniem 18 licencjatów,
5 inżynierów oraz 3 magistrów. Wyniki pracy naukowo-badawczej zawarte zostały
w publikacjach w czasopismach naukowych ujętych na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obejmowały autorstwo: 2 monografii – samodzielnie, 1 monografii – współautorstwo, 46 artykułów w czasopismach naukowych, w tym 5 anglojęzyczne,
9 rozdziałów w wydawnictwie zbiorowym – współautorstwo.

Monografia: „Determinanty bezpieczeństwa przewozu materiałów wybuchowych
i przedmiotów z materiałami wybuchowymi w portowym terminalu kontenerowym
” stanowi materiał ogólnopoznawczy o charakterze naukowym, ale także dydaktycznym. W swojej treści zawiera wieloaspektowe podejście Autora do zagadnienia bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych, ze szczególnym omówieniem zagadnienia transportu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi w portowym terminalu kontenerowym. Wieloaspektowość obejmuje analizę międzynarodowych i krajowych aktów prawnych, analizę zagrożeń do jakich może dojść w trakcie operacji związanych z przemieszczaniem wspomnianych substancji niebezpiecznych, omówienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas ich transportu oraz dobrych praktyk, które mogą zostać zastosowane dla osiągnięcia jak najlepszych efektów, przy zaangażowaniu dostępnych środków.

Recenzowana monografia: „Determinanty bezpieczeństwa przewozu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi w portowym terminalu kontenerowym” posiada wiele walorów poznawczych, ogólnonaukowych i dydaktycznych oraz ujmuje i rozwija ważny problem ogólny i naukowo-dydaktyczny. Uzasadniając temat
i potrzebę podjęcia badań, można zauważyć, że niebezpieczeństwo związane z przeładunkiem materiałów niebezpiecznych w portach morskich wymaga wypracowania racjonalnych
i skutecznych rozwiązań. Monografia stanowi swą zawartością oryginalny, cenny materiał do studiowania dla pracowników naukowych i studentów kierunków studiów związanych z naukami o bezpieczeństwie, w kontekście powiązania bezpieczeństwa z procesami logistycznymi. Jej oryginalność wynika z nowego ujęcia problemu, a także jego urealnienie poprzez weryfikację teorii bezpośrednio w miejscu, gdzie dochodzi do operacji związanych z transportem substancji niebezpiecznych, czyli portowym terminalu kontenerowym. Dzięki temu Autor wypracował zasady dobrych praktyk, które maja podnieść poziom bezpieczeństwa podczas operacji związanych z wyładunkiem, przeładunkiem i załadunkiem materiałów wybuchowych.

Po zakończeniu wodowania książki, kmdr por. dr Mirosław Chmieliński przedstawił krótką prelekcję pt. Akademia Marynarki Wojennej oraz Liga Morska i Rzeczna na straży pamięci o zdarzeniach i ludziach zasłużonych dla Marynarki Wojennej – wspomnienie komandorze podporuczniku Heliodorze Janie Laskowskim – wybitnym i zasłużonym oficerze Polskiej Marynarki Wojennej. W związku z tym, że uroczystość odbywała się na pokładzie okrętu – muzeum ORP „Błyskawica” kmdr por. dr Mirosław Chmieliński został uhonorowany przez Ligę Morską i Rzeczną Krzyżem  „Pro Mari Nostro”, który swoimi początkami sięga drugiej połowy lat 30., kiedy Liga Morska i Kolonialna otrzymała prawo ustanowienia własnego odznaczenia. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej udało się powołać kapitułę nagrody i ustalić jej kształt. Do pomysłu przyznawania odznaczenia powrócono po ponad pół wieku, w latach 90., a w 2003 roku wręczono pierwsze Krzyże. Uhonorowanych zostało już ponad 100 osób. Jest to drugie najważniejsze odznaczenie Ligi po Pierścieniu Hallera.

FOTO – Wodowanie książki na ORP “Błyskawica” – 29.08.2021

https://www.amw.gdynia.pl/index.php/o-nas/fotoaktualnosci/item/4102-wodowanie-ksiazki-na-orp-blyskawica-29-08